SALINAN DARI SALINAN

Sjech M. Saleh bin Abdullah, meninggal dunia pada hari Sabtu, waktu asjar tgl. 29 Zulhidjah 1288.

KETERANGAN SURAU GADANG DAN TAHAHNJA

Membuat surau itu (Surau gadang Silungkang) adalah engku Sjech M. Saleh bin Abdullah dengan pertolongan tonggak dan pekajuan sebagian besar dari Pianggu dan Tarung2, ada djuga masuk sedikit2, Indudur dan lainnya, tukang jang bekerja semuanja dari Kubang 13 dari bagian Alahan Pandjang.

Setelah surau itu sempurna sudah, beliau wakafkan Surau gadang itu kepada sembilan orang murid beliau jaitu :

1. Sjech Moh. Taib surau lurah Silungkang. (tanah sirah)
2. Sjech Ahmad engku Surau Tandjung. (dalimo tapanggang)
3. Sjech Abdul Rachman anak beliau (engku Surau Bulek). (dalimo jao)
4. Sjech Abdullah engku surau Gadang. (tanah sirah)
5. Sjech Abdul Rachman engku Talawi (engku Hasan Djamin)
6. Sjech Abdullah engku Lunto.
7. Sjech Aboe Bakar engku Surao Palo. (Panaykumah nan Panjang)
8. Sjech Abdullah engku Surau Ambatjang Koto Anau.
9. Sjech Muhammad Sjech Koto Baru Palangki.

Inilah jang terima wakaf Surau Gadang itu dari Sjech Muhammad Saleh tersebut (ini tersebut dalam segel jang tersimpan di engku Surau Tandjung) djuga tersebut dalam segel itu jaitu untuk mendjaga dan untuk mengamat-amat serta melaksanakannja diberatkan beliau kepada anak beliau sampai turun temurun menurut sjari’at agama tidak boleh anak tjutju beliau melalaikannja.

Untuk urusan memperbaikinja disanggupi oleh ninik makam dalam suku Dalimo, dan orang tjerdik pandai masa itu, mengaku ninik mamak akan menjampaikan kepada anak tjutju semuanja (ini keterangan segel) :

Pada tahun 1897 waktu akan mengganti atap idjuk dengan seng, pada waktu itu Suku Dalimo tidak sanggup menggantinja, dirapatkan negeri, ninik mamak dan 4 orang djenis serta tjerdik pandai dalam negeri untuk membitjarakan hal itu, sepakat orang suku Dalimo menjerahkan untuk memperbaiki meusahakan memperbaikinja mana2 jang rusak mulai hari itu sampai seterusnja kepada negeri (kerapatan negeri Silungkang, maka kerapatan negeri sepakat pula menerimanja itu (menerima penjerahan itu).

Kemudian dibitjarakanlah siapa jang akan dikepalakan meurusnja. Dapat kata sepakat untuk mengepalainja kepada 3 orang jaitu :

I. Sjech Mohammad Taib engku Surau Lurah. – Adik Sjech Barau orang Tanah Sirah.
II. Sjech Abdul Rachman engku Surau Bulek. – Anak Sjech Barau orang Dalimo Jao.
III. Sjech engku Surau Tandjung, sampai mati jang bertiga itu terus meurus surau Gadang itu, tersebut dalam segel, tanah surau Bulek dan Tabuh tidak wakaf.

Tabuh, wakaf orang Pianggu dan Tarung2 kepada beliau. Beliau tidak boleh mewakafkan pula. Tanah wakaf nik Itam Dalimo Kasik kepada beliau, tidak pula dapat beliau mewakafkannja, Surau Lakuk beliau buat dengan sedekah nik Itam kepada beliau dan setelah sudah Surau Lakuk itu, beliau wakafkan pula kepada nik Itam itu. Surau Tandjung beliau buat dengan uang sedekah Penghulu Patopang Dt. Rangkayo Nan Gadang. Tanah Surau Tandjung itu beliau beli dengan orang Dalimo Kasih Rp. 250,-

Pada masa hidup orang jy sembilan orang itu ada beliau itu rapat di Surau Bulek semuanja, berkato engku Sjech Talawi “Kita semua jang terima wakaf ini banjak jang tidak tinggal disini, bagaimana hendaknja Surau Gadang ini urusan oleh kita jang terima wakaf.

Djawab engku Surau Gadang “Kita serahkan sadja kepada jang tinggal disini jaitu engku Surau Lurah, engku Surau Bulek dan engku Surau Tandjung. Kemudian diterima oleh jang bertiga itu.

Sesudah mati orang itu semuanja, diurus oleh H. Abdullah anak engku Surau Bulek dan sudah mati Hadji Abdullah digantikan oleh M. Salim Dt. Sinaro Chatib anak engku Surau Bulek djuga (sajo sendiri).

Inilah jang dapat saja tuliskan dengan benar.

(dto) M. Salim Dt. Sinaro Chatib

Disalin dari Salinannja oleh :

(Buyung Sutan Sinaro)
2-5-1963

Silungkang, 05 September 1994.
Disalin dari Salinanja oleh :

d.t.o

DASRIL BAKRI

H. Abdullah anak Ongku Surau Bulek
Ini adalah Bapak H. Adjar (H. Ruslan)

Iklan